Slachtoffer worden van een brand laat diepe sporen na. Preventie voorkomt menselijk leed en grote schade. Door het treffen van organisatorische en disciplinaire maatregelen kunt u voorkomen dat een allesverwoestende brand uitbreekt. In het ergste geval zorgen de juiste maatregelen ervoor dat de brand in een vroeg stadium wordt gestopt. Vroegtijdige detectie, toegankelijkheid voor de brandweer, aanwezigheid van blusapparatuur, duidelijke vluchtroutes en een veilige opslag voor brandgevaarlijke goederen zijn allemaal urgente zaken bij brandbeveiliging.

Goede banen
Beveiligingstechniek Noorderland staat u terzijde bij het treffen van preventiemaatregelen en leidt het overleg met de eisende partijen (verzekering, brandweer, gemeente) in goede banen. Op grond daarvan komt er een duidelijk Programma van Eisen (PvE) op tafel te liggen, waarin vastgelegd is waaraan het branddetectiesysteem moet voldoen. Vervolgens ontwerpen we een installatie die aan alle eisen tegemoet komt.

Certificering
Voor het verkrijgen van een gecertificeerd brandmeldsysteem dient het gehele advies- en implementatietraject doorlopen te worden, inclusief het afsluiten van een onderhoudscontract. Blijkt dat in orde en is de installatie ook aangelegd conform de geldende eisen, dan krijgt u bij oplevering een certificaat. Slechts met een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie is een directe doormelding naar de brandweer mogelijk. Dit beperkt de materiële en immaterële schade in de meeste gevallen aanzienlijk.